فرم درخواست همکاری با واحد طراحی و غرفه سازی شرکت بانیان امید
 1. اطلاعات شخصی

 2. نام و نام خانوادگی:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 3. نام پدر:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 4. شماره شناسنامه:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 5. کد ملی:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 6. تاریخ تولد:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 7. تاریخ و محل صدور شناسنامه:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 8. محل تولد:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 9. دین (مذهب)‌:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 10. ملیت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 11. وضعیت تأهل*
  لطفا تکمیل نمایید.
 12. آدرس محل سکونت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 13. تلفن تماس:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 14. پست الکترونیک:*
  آدرس ایمیل را به درستی وارد نمایید.
 15. سلامت وضعیت روحی و جسمانی:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 16. مشکل وضعیت روحی و جسمانی خود را توضیح دهید:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 17. خدمت نظام وظیفه:
  Invalid Input
 18. نوع و دلیل معافیت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 19. دو نفر از کسانی که شما را به خوبی می شناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر فرمایید
 20. نام و نام خانوادگی معرف 1:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 21. نسبت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 22. شغل و نشانی محل کار:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 23. شماره تماس:*
  لطفا تکمیل نمایید.

 24. نام و نام خانوادگی معرف 2:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 25. نسبت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 26. شغل و نشانی محل کار:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 27. شماره تماس:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 28. سوابق تحصیلی و آموزشی (به ترتیب آخرین مدرک)

 29. رشته و مدرک تحصیلی 1:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 30. معدل کل:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 31. تاریخ شروع:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 32. تاریخ پایان:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 33. نام موسسه آموزشی:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 34. شهر - کشور:*
  لطفا تکمیل نمایید.

 35. رشته و مدرک تحصیلی 2:
  لطفا تکمیل نمایید.
 36. معدل کل:
  لطفا تکمیل نمایید.
 37. تاریخ شروع:
  لطفا تکمیل نمایید.
 38. تاریخ پایان:
  لطفا تکمیل نمایید.
 39. نام موسسه آموزشی:
  لطفا تکمیل نمایید.
 40. شهر - کشور:
  لطفا تکمیل نمایید.
 41. تجربیات شغلی (به ترتیب از آخرین سابقه)

 42. آیا دارای سابقه کاری هستید؟*
  لطفا تکمیل نمایید.
 43. نام سازمان یا شرکت 1:*
  Invalid Input
 44. سمت / شغل:*
  Invalid Input
 45. مدت سابقه:*
  Invalid Input
 46. تاریخ شروع:*
  Invalid Input
 47. تاریخ پایان:*
  Invalid Input
 48. آخرین حقوق و مزایا:*
  Invalid Input
 49. علت ترک خدمت:*
  Invalid Input

 50. نام سازمان یا شرکت 2:
  Invalid Input
 51. سمت / شغل:
  Invalid Input
 52. مدت سابقه:
  Invalid Input
 53. تاریخ شروع:
  Invalid Input
 54. تاریخ پایان:
  Invalid Input
 55. آخرین حقوق و مزایا:
  Invalid Input
 56. علت ترک خدمت:
  Invalid Input

 57. نام سازمان یا شرکت 3:
  Invalid Input
 58. سمت / شغل:
  Invalid Input
 59. مدت سابقه:
  Invalid Input
 60. تاریخ شروع:
  Invalid Input
 61. تاریخ پایان:
  Invalid Input
 62. آخرین حقوق و مزایا:
  Invalid Input
 63. علت ترک خدمت:
  Invalid Input
 64. آیا قبلا در این شرکت اشتغال به کار داشته اید؟*
  لطفا تکمیل نمایید.
 65. علت قطع رابطه کاری را ذکر کنید:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 66. آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟*
  لطفا تکمیل نمایید.
 67. مدت سابقه بیمه:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 68. شماره بیمه:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 69. مهارت ها و فعالیت های علمی

 70. میزان آشنایی با زبان انگلیسی:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 71. آشنایی با زبان دیگر:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 72. نام زبان:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 73. میزان آشنایی:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 74. مهارت های کامپوتری:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 75. نام مهارت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 76. سابقه انجام فعالیت های علمی:
  Invalid Input
 77. فعالیت علمی انجام شده:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 78. نحوه همکاری

 79. تمایل به همکاری به صورت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 80. ساعات و روزهای امکان همکاری به صورت دقیق:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 81. شغل مورد درخواست:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 82. از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید؟*
  لطفا تکمیل نمایید.
 83. چگونگی آشنایی شما با شرکت:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 84. در صورت انتقال یا مأموریت حاضر به رفتن شهرستانها و شعبات دیگر هستید؟*
  لطفا تکمیل نمایید.
 85. در حال حاضر مشغول به کار هستید؟*
  لطفا تکمیل نمایید.
 86. در صورت لزوم آیا میتوانید تضمین بدهید؟*
  لطفا تکمیل نمایید.
 87. حقوق مورد انتظار:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 88. مبلغ پیشنهادی:*
  لطفا تکمیل نمایید.
 89. آپلود فایل رزومه:
  Invalid Input
 90. کد امنیتی:*
  کد امنیتی:
  کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.