ساخت غرفه نمایشگاهی با سازه معلق در سالن 5 سالن ملل نمایشگاه بین المللی تهران