ابلاغیه به انجمن صنفی کارفرمایان غرفه سازان تهران

با عنایت به بخشنامه 27399 مورخ 1396/7/2 وزارت محترم کشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز (فاقد پروانه و مجوز کار و اقامت) در کلیه سطوح شغلی، لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید که مراتب به نحو مقتضی و در اسرع وقت به کلیه شرکت های غرفه ساز که از گرید برخوردار می باشند و در سایت نمایشگاه بین المللی تهران مشغول به کار می باشند، اعلام فرمایند. شرکت غرفه ساز نمایشگاهی

بدیهی است هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای بخشنامه مذکور به عهده کارفرما و پیمانکار بکارگیرنده ابتاع غیرمجاز بوده و در محاکم قضایی پاسخگو خواهند بود.

عبدالرضا رنجبران - مدیر طراحی و غرفه آرایی

14Aban96

غرفه سازی , غرفه سازی نمایشگاه , ساخت غرفه , طراحی غرفه , دکوراسیون نمایشگاه , iran stand construction , iran stand design , iran booth design , iran booth contractor , iran stand contractor