ابلاغیه به انجمن صنفی کارفرمایان غرفه سازان تهران

با توجه به صورتجلسه سوراخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ در خصوص بررسی، بازبینی مدارک و راستی آزمایی، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کلیه شرکتهای غرفه ساز دارای گرید A از تاریخ ابلاغ این نامه حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری نسبت به ارائه مدارک به این مدیریت اقدام نمایند. لازم به ذکر است که کلیه مدارک و مستندات درخواست شده میبایست در داخل زونکن، بهسورت کلاسه، بخش بندی شده و منظم با درج شماره صفحه و ممهور به مهر و امضاء شرکت تهیه و ارسال گردد. بدیهی است مدارک یاد شده در زمان تحوبل کنترل نخواهد شد و به هنگام بررسی، مسئولیت هرگونه نقصان مدارکها بعهده شرکت مربوطه بوده و پس از اتمام مهلت مقرر، کمیته بازبینی و راستی آزمایی، به هیچ وجه مدارک جدید دریافت و یا تعویض نخواهد نمود. مدارک درخواستی در چهار بختش اصلی مشتمل بر:

۱- مدارک شناسایی شامل: اولین و آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی و شماره همراه مدیر عامل، آدرس و تلفن دفتر و کارگاه، اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ با کد اقتصادی و شناسه ملی آن

۲- مدارک بیمه کارکنان شامل: لیست بیمه ۱۲ ماه آخر به همراه رسید پرداخت، علامت گذاری اسامی و تعداد کارکنان اداری و کارگاهی، مراجعه به سایت تأمین اجتماعی در زمان بازدید

۳- اسناد کارگاه شامل: مدارک مالکیت یا اجاره نامه معتبر ( استعلام خواهد شد ) خلاصه ماشین آلات و تجهیزات کارگاه یا انبار، لیست کارکنان کارگاه ( با لیست بیمه تطابق داده خواهد شد )

۴- مدارک کامل مہندس ناٹلر و تکنسین برقی شرکت طراحی غرفه ساز نمایشگاهی

عبدالرضا رنجبران - مدیر طراحی و غرفه آرایی

بازبینی مدارک غرفه سازان گرید A

طراحی غرفه با گرید A