ابلاغیه به انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

احتراماً پیرو نامه شماره ۹۶/۵۲/۱۳۷۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸، در خصوصی جلوگیری از رویه های غیر حرفه ای در تأیید طرح های ساخت و ساز غرف خودساز توسط مشارکت کنندگان، با توجه به پاراگراف دوم نامه مذکور در مورد مشارکت کنندگانی که فعالیت آنها به نوعی مرتبط با ساخت و ساز غرفه می باشد. بدینوسیله به آگاهی می رساند مجریان محترم نمایشگاه ها میتوانند در صورت صلاحدید، پس از بررسی و اطمینان از توانمندیهای لازم شرکت های یاد شده، مانند دارا بودن دپارتمان فنی و لیست بیمه افرادی که ساخت و ساز غرفه شرکتهای فوق الذکر را انجام خواهند داد و ...، ضمن تأیید مستندات مربوطه، نسبت به ارسال فهرست اسامی شرکت های مورد اشاره، قبل از صدور مجوز ساخت غرفه ها اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تخلف در ارائه مدارک و مستندات و یا عدم توانایی مشارکتکنندگان معرفی شده در ساخت و ساز غرفه خود، متوجه مجریان محترم نمایشگاهی خواهد بود.

 

12Azar96

شرکت های غرفه ساز نمایشگاهی طراحی غرفه