قیمت غرفه سازی نمایشگاه

  • قیمت های ذیل حدودی بوده و طرح غرفه بر اساس قیمت روز متریال و دستمزد محاسبه می‌گردد.
  • نوع طرح، میزان و نوع متریال مصرفی، مؤثرترین عوامل در تعیین قیمت غرفه سازی می‌باشند.