طراحی داخلی شرکت پتروشیمی کرمان

توضیحات پروژه:

  • متراژ: 300 متر مربع در طبقه مدیریت
  • مدت زمان انجام پروژه: 2 ماه
  • برداشتن دیوارها
  • کف سازی
  • گچکاری
  • کنافکاری
  • برق کشی
  • خرید مبلمان